DomovSodelujemoEvropski mladinski forum

Evropski mladinski forum

Kaj je Evropski mladinski forum (YFJ – Youth Forum Jeunesse)?

Evropski mladinski forum je organizacija, ustanovljena s strani mladinskih organizacij; danes jo sestavlja več kot 100 nacionalnih mladinskih svetov in mednarodnih nevladnih organizacij, med katerimi so tudi krovne organizacije. Tako YFJ združuje več 10 milijonov mladih iz vse Evrope, in sicer z namenom zastopanja njihovih skupnih interesov. Reprezentativnost, notranja demokratičnost, neodvisnost, odprtost in vključevanje so ključni principi delovanja Evropskega mladinskega foruma in njegovih organizacij članic.

YFJ in MSS

Mladinski svet Slovenije je bil ena od organizacij ustanoviteljic Evropskega mladinskega foruma leta 1996 in vse od začetka organizaciji vzorno sodelujeta. V stebrnem sistemu YFJ tako sodi med nacionalne mladinske svete (drugi steber predstavljajo mednarodne organizacije). MSS redno sodeluje pri aktivnostih YFJ ter predlaga svoje kandidate v organe in delovna telesa YFJ.

V mandatu 2006–2008 je imel MSS člana Biroja (izvršilni organ), člana komisije za zadeve EU in članico v t.i. bazenu trenerjev YFJ. MSS je prav tako že večkrat organiziral dogodke v partnerstvu z YFJ; od leta 2002 smo gostili sedem dogodkov YFJ.

Največji podvig pa nam je uspel v letu 2008, ko je bil Tine Radinja, kandidat MSS, izvoljen za predsednika Evropskega mladinskega foruma. Svoj mandat je pričel v letu 2009 in ga zaključil konec leta 2010. Nasledil ga je Peter Matjašič, ki je Evropskemu mladinskemu forumu predsedoval med leti 2010 in 2014. Od leta 2019 je podpredsednica Evropskega mladinskega foruma Tina Hočevar.

Za sodelovanje z Evropskim mladinskim forumom je na MSS zadolžena podpredsednica Neža Repanšek. Kontaktirate jo lahko na .

Vizija YFJ

Biti glas mladih v Evropi, kjer so mladi obravnavani kot enakovredni državljani ter imajo vzpodbudo in podporo, da popolnoma uresničijo svoje potenciale kot državljani Sveta.

Poslanstvo YFJ

Evropski mladinski forum predstavlja in zagovarja potrebe in interese vseh mladih v Evropi skozi njihovo pozitivno in aktivno participacijo.

Cilji YFJ

 • Povečati participacijo mladih in mladinskih organizacij v družbi kot tudi v odločevalskih procesih;
 • Pozitivno vplivati na problematiko politik, ki vplivajo na mlade in mladinske organizacije, biti priznan partner mednarodnim institucijam, predvsem Evropski uniji, Svetu Evrope in Združenim narodom;
 • Promovirati koncept mladinske politike kot integralni in medsektorski element celotnega razvoja politik;
 • Omogočati participacijo mladih skozi razvoj trajnostnih in neodvisnih mladinskih organizacij, na nacionalni in mednarodni ravni;
 • Spodbujati izmenjavo idej in izkušenj, mednarodno razumevanje in enake pravice in priložnosti za mlade v Evropi;
 • Podpirati medkulturno razumevanje, demokratičnost, spoštovanje, aktivno državljanstvo in solidarnost;
 • Kot največja mladinska regionalna platforma na svetu si prizadevamo za poglobitev evropskih integracij in hkrati prispevamo k razvoju mladinskega dela v drugih regijah sveta.

Struktura YFJ

YFJ je sestavljen iz naslednjih statutarnih teles:

Generalna skupščina je najvišje odločevalno telo YFJ, ki se sestaja vsaki dve leti. Odločitve, ki jih sprejme Generalna skupščina, so obvezujoče za vse organizacije članice, vključno z nasprotujočimi in odsotnimi. (iz Statuta YFJ, člen 4.1).

Svet članic YFJ (COMEM) je pristojen za izvedbo vseh dejanj, ki so potrebna ali koristna za uresničevanje namena asociacije, razen za tista pooblastila, ki so po zakonu ali statutu YFJ rezervirana za Generalno skupščino:

 • izvoliti in odstaviti generalnega sekretarja v skladu z akti YFJ;
 • ovrednotiti delo biroja, sekretariata, komisij in drugih delovnih struktur na podlagi poročil biroja in sekretariata;
 • nadzirati finančno stanje na podlagi poročil Biroja, sekretariata in Komisija za finančni nadzor;
 • sprejema spremembe proračuna med sejama Generalne skupščine;
 • opredeljuje politike Foruma na podlagi smernic, ki jih postavi Generalna skupščina idr.

Biro (11 članov, vključno s predsednikom in dvema podpredsednikoma) je kolektivni organ, ki ga izvoli Generalna skupščina in je odgovoren za izvedbo delovnega načrta in razvoj Evropskega mladinskega foruma. Biro se sestaja vsak drugi mesec; njegovi člani se vključujejo v druga delovna telesa YFJ kot tudi predstavljajo YFJ navzven.

Generalnega sekretarja imenuje Svet članic za mandat dveh let. Generalni sekretar nadzira in koordinira delo sekretariata. Odgovoren je za vsakodnevno delovanje Foruma pod vodstvom in po navodilih Biroja. (iz Statuta YFJ; člen 4.5)

Komisija za finančni nadzor (FCC) je odgovorna za notranjo revizijo financ YFJ. Deluje kot svetovalna podpora Biroju, Svetu članic in Generalni skupščini. Za Svet članic in Generalno skupščino pripravlja poročila ob upoštevanju letnega proračuna in zaključnega računa. (iz statuta YFJ, člen 4.4)

Posvetovalno telo za vloge za članstvo (CBMA) za Biro pripravlja poročilo o vlogah za članstvo v YFJ potencialnih organizacij članic. (iz statuta YFJ; člen 5.5)

Vsebinska področja

Izobraževanje, mladinska politika v Evropi, zaposlovanje in socialna vključenost, človekove pravice in enakost, trajnostni razvoj, zdravje, usposabljanje, mobilnost, globalno in regionalno sodelovanje med mladimi.

Delo YFJ

Evropski mladinski forum izvaja funkcije, ki dopolnjujejo delovanje organizacij članic, osredotočen je na izražanje problematike svojega članstva in zavzemanje za njihovo vključevanje v politično agendo vladnih institucij, še posebej Evropske unije, Sveta Evrope in Združenih narodov.

Evropski mladinski forum omogoča trajnostmi razvoj organizacij in nudi strateško podporo za gradnjo kapacitet, mreženje in posredovanje dobrih praks za močno in enotno mladinsko gibanje v Evropi.

Evropski mladinski forum je prostor za razprave, ki vodijo k izpopolnitvi politik in stališč, temelječih na mnenjih, izkušnjah in strokovnosti mladih iz vse Evrope.

Sodelovanje z vladnimi institucijami

Ključni vladni partnerji YFJ so: Evropska unija, Svet Evrope in Združeni narodi.

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.