DomovO MSSVodstvo

Vodstvo

Kolegij MSS
Kolegij MSS je izvršilno telo Mladinskega sveta Slovenije, ki skrbi za izvajanje načrta dela in vodenja MSS. Kolegij sestavlja predsednik in pet podpredsednikov, med katerimi je vsak zadolžen za svoje področje.
Eva Kotnik
Predsednica

Predsednica MSS opravlja naloge in izvaja zadolžitve ter obveznosti kot sledi:

 • je vez med organizacijami članicami in MSS;
 • skrbi za učinkovito komunikacijo med organizacijami članicami in MSS;
 • skrbi za vključevanje novih organizacij članic v MSS;
 • prizadeva si za povezovanje z drugimi akterji v mladinskem sektorju in izven njega oz. za sklepanje
  strateških partnerstev;
 • predstavlja MSS v odnosu do organizacij članic in zunanjih javnosti;
 • vodi zagovorništvo v najvišjih zagovorniških procesih na področju horizontalnih in vertikalnih mladinskih
  politik;
 • sodeluje z odločevalci (predsednik RS, ministrstva, poslanci, vlada, strokovne službe, drugi organi državne
  uprave, delovne skupine itd.);
 • vodi Kolegij MSS ter skrbi za njegovo delovanje;
 • opravlja nadzor nad vodenjem pisarne MSS;
 • vodi tajništvo MSS;
 • opravlja druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS.
Patrik Bole
Podpredsednik MSS za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni

Podpredsednik MSS za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni

Patrik je diplomant mednarodnih odnosov in magistrski študent politologije. Aktivno se je začel zanimati za mednarodne tematike povezane z mladimi v srednji šoli, ko se je prvič spoznal z mladinskim delom s sodelovanjem na projektu “Young ideas for Europe”, ki ga je v letu 2013 izvajal Mladinski ceh. Od tedaj se je udeležil mnogih mednarodnih mladinskih konferenc ter sodeloval na številnih mladinskih projektih in dogodkih, povezanih z mednarodnimi mladinskimi politikami. Je ustanovitelj študentskega društva za mednarodne odnose Globallis na Fakulteti za družbene vede in njegov nekdanji prvi predsednik. Patrik je tudi že dlje časa član društva za Združene narode za Slovenijo in aktivno sodeluje v mladinski sekciji društva, kjer je trenutno tudi njen podpredsednik. V letu 2019 je bil izbran za slovenskega mladinskega delegata pri OZN in prisostvoval na prvem mladinskem podnebnem vrhu v New Yorku. V nagovoru 3. Odbora 74. Generalne skupščine ZN je izpostavil izzive digitalizacije za mlade in se zavzel za zmanjšanje digitalne vrzeli. V prejšnjem mandatu je deloval kot podpresednik MSS za mednarodno sodelovanje. Na MSS je ustanovitvil Komisijo za mednarodne politike v namen boljše zastopanosti OČ MSS v mednarodnih povezavah, vodil usmerjevalno skupino mladinskega dialoga med predsedovanjem Slovenije Svetu EU v letu 2021, nadgradil program mladinskega delegate pri OZN, bil izvoljen v Svetovalni Svet za mladino Sveta Evrope, organiziral sodelovanje na EYE2021 in dogodku LevelUp,  sodelovanje pri pripravi Deklaracije o globalnem izobraževanju.

Delovno področje podpredsednika MSS za  RAZVOJ MLADINSKIH POLITIK NA LOKALNI RAVNI obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • razvoj, spremljanje in vrednotenje mladinskih politik na lokalni ravni;
 • skrb in pomoč iniciativam za ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS);
 • skrb za učinkovito komunikacijo med MSLS-ji in MSS;
 • vključevanje MSLS-jev v projekte in aktivnosti MSS;
 • nudenje podpore in pomoči MSLS-jem pri njihovem delovanju in razvoju;
 • skrb za izobraževanja za aktiviste MSLS-jev;
 • sodelovanje z občinami in drugimi relevantnimi organizacijami;
 • spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;
 • udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji
 • izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.
Mia Zupančič
Podpredsednica MSS za trajnostni razvoj

Podpredsednica MSS za trajnostni razvoj

Mia Zupančič je diplomirana psihologinja in trenutno zaključuje magistrski študij zakonskih in družinskih študij. Izkušnje z mladinskim delom pridobiva že od mladostništva, sprva v vlogi aktivne prostovoljke, vodnice in načelnice v Zvezi tabornikov Slovenije, kar pomeni, da že od 16. leta dalje dela z otroki, mladostniki in mladimi prostovoljci, v tem času pa je končala tudi številne tečaje vodenja mladih. Bila je tudi prostovoljka pri številnih mladinskih organizacijah in mladinskih centrih v Sloveniji ter pri programih, osredotočenih na promocijo (predvsem duševnega) zdravja pri otrocih in mladostnikih. Tekom študija je začela delati na področju duševnega zdravja, zlasti prek preventivnih programov. Sprva je bila projektna vodja Zavoda Varni internet, kjer je razvijala, izvajala in vrednotila preventivne programe na sodobne tematike, kot so zasvojenost s spletom in spletno nasilje. Trenutno deluje kot generalna sekretarka in mladinska delavka v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, kjer vodi različne projekte v mladinskem sektorju.

Delovno področje podpredsednice MSS za TRAJNOSTNI RAZVOJ obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • delo na področjih javnih politik z naslednjih področij: okoljska problematika, zdravje mladih (predvsem zdrav življenjski slog), pravice in diskriminacija mladih, vrednote mladih in odnosi v družbi;
 • sodelovanje s partnerskimi organizacijami, ki se podrobneje ukvarjajo z navedenimi področji;
 • spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje oz. drugih aktov na nacionalni in mednarodni ravni;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;
 • udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji
 • izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.
Maša Brulc
v.d. podpredsednice za mladinsko delo in neformalno izobraževanje

v.d. podpredsednice MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje

Delovno področje podpredsednice MSS za MLADINSKO DELO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE obsega opravljanje nalog, izvajanje zadolžitev in obveznosti kot sledijo:

 • skrb za razvoj neformalnega učenja ter razvoj novih metod v neformalnem izobraževanju;
 • prizadevanje za priznavanje (učinkov) mladinskega dela, neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja;
 • povezovanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja z akademsko sfero;
 • skrb za bazen trenerjev MSS ter ohranjanje vezi med bazenom trenerjev MSS in Kolegijem MSS;
 • priprava teoretičnih izhodišč za pripravo usposabljanj oz. izobraževanj MSS; predvsem usposabljanja za trenerje v
  mladinskem delu in menedžerje v mladinskih organizacijah;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za
  mladinske politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;
 • udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji;
 • izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.
Žiga Ciglarič
Podpredsednik za mednarodno sodelovanje 

Podpredsednik MSS za mednarodno sodelovanje 

 

Delovno področje podpredsednika MSS za MEDNARODNO SODELOVANJE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • zastopanje stališč MSS v tujini in v mednarodnih organizacijah ter v odnosu do institucij;
 • odzivanje na aktualne problematike na mednarodnem področju;
 • sodelovanje z drugimi mladinskimi sveti, predvsem z mladinskimi sveti južne Evrope (SYC) ter mednarodnimi
  mladinskimi organizacijami;
 • zastopanje stališč MSS na statutarnih srečanjih ter drugih aktivnostih Evropskega mladinskega foruma (YFJ);
 • koordinacija ter skrb za razvoj instituta Mladinski delegat pri OZN;
 • prenos vsebine ter primerov dobrih praks z mednarodne ravni v Slovenijo in obratno;
 • poseben poudarek je na prenosu in promociji dobrih praks MSS-ja v tujini: predvsem na področjih mladinskega
  dialoga, zaposlovanja mladih, mladinskega organiziranja, neformalnega izobraževanja, mladinskega dela in ostalimi
  aktualnimi mladinskimi politikami;
 • vzdrževanje in sklepanje novih strateških in projektnih partnerstev;
 • skrb za izvajanje mednarodnih projektov glede na potrebe in usmeritve MSS;
 • spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske
  politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS.
Ines Korošec
v.d. podpredsednice za mladinske politike

v.d. podpredsednice MSS za mladinske politike

Delovno področje podpredsednice MSS za MLADINSKE POLITIKE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • razvoj, spremljanje in vrednotenje horizontalnih mladinskih politik v skladu s sprejetimi dokumenti (na ravni MSS in
  Evropskega mladinskega foruma);
 • delo na področjih javnih politik, ki vplivajo na osamosvajanje oziroma avtonomijo mladih, s posebnim poudarkom
  na izobraževanju, zaposlovanju in stanovanjski problematiki;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za
  mladinske politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje;
 • spremljanje in vrednotenje priprave izvedbenih načrtov Resolucije o nacionalnem programu za mladino (NPM) ter
  implementacije NPM;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;
 • udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji;
 • izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.