DomovO MSSVodstvo

Vodstvo

Kolegij MSS
Kolegij MSS je izvršilno telo Mladinskega sveta Slovenije, ki skrbi za izvajanje načrta dela in vodenja MSS. Kolegij sestavlja predsednik in pet podpredsednikov, med katerimi je vsak zadolžen za svoje področje.
Miha Zupančič
Predsednik MSS

Predsednik MSS: Miha Zupančič

Miha Zupančič je v mladinskem sektorju prisoten že skoraj deset let. Svojo pot je začel kot aktivist na Klubu študentov občine Trebnje, kjer je kmalu postal predsednik. Skupaj z ostalimi mladinskimi društvi so obudili in ponovno zagnali Trebanjski mladinski svet. Na nacionalni ravni je postal aktiven na Zvezi študentskih klubov Slovenije, kjer je zaključil svoje delovanje kot predsednik te organizacije. Na Študentski organizaciji Slovenije je bil član predsedstva in vodja Odbora za mednarodno sodelovanje. Kot delegat Študentske organizacije Slovenije je sodeloval tudi v aktivnostih Evropske študentske organizacije. Mihova največja strast je organizacija različnih projektov. Največja projekta, pri katerih je sodeloval, sta bila Festival ŠVIC in Škisova tržnica. Sedaj pa se Miha v prvi vrsti posveča zagovorništvu, saj želi tudi širši javnosti pokazati, kako nujno potrebno je, da so mladi slišani in upoštevani, saj so ključni gradniki sedanje in prihodnje družbe.

Predsednik MSS opravlja naloge in izvaja zadolžitve ter obveznosti kot sledi:

 • je vez med organizacijami članicami in MSS;
 • skrbi za učinkovito komunikacijo med organizacijami članicami in MSS;
 • skrbi za vključevanje novih organizacij članic v MSS;
 • prizadeva si za povezovanje z drugimi akterji v mladinskem sektorju in izven njega oz. za sklepanje
  strateških partnerstev;
 • predstavlja MSS v odnosu do organizacij članic in zunanjih javnosti;
 • vodi zagovorništvo v najvišjih zagovorniških procesih na področju horizontalnih in vertikalnih mladinskih
  politik;
 • sodeluje z odločevalci (predsednik RS, ministrstva, poslanci, vlada, strokovne službe, drugi organi državne
  uprave, delovne skupine itd.);
 • vodi Kolegij MSS ter skrbi za njegovo delovanje;
 • opravlja nadzor nad vodenjem pisarne MSS;
 • vodi tajništvo MSS;
 • opravlja druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS.
Patrik Bole
Podpredsednik MSS za mednarodno sodelovanje

Podpredsednik MSS za mednarodno sodelovanje:

Patrik je diplomant mednarodnih odnosov in magistrski študent politologije. Aktivno se je začel zanimati za mednarodne tematike povezane z mladimi v srednji šoli, ko se je prvič spoznal z mladinskim delom s sodelovanjem na projektu “Young ideas for Europe”, ki ga je v letu 2013 izvajal Mladinski ceh. Od tedaj se je udeležil mnogih mednarodnih mladinskih konferenc ter sodeloval na številnih mladinskih projektih in dogodkih, povezanih z mednarodnimi mladinskimi politikami. Je ustanovitelj študentskega društva za mednarodne odnose Globallis na Fakulteti za družbene vede in njegov nekdanji prvi predsednik. Patrik je tudi že dlje časa član društva za Združene narode za Slovenijo in aktivno sodeluje v mladinski sekciji društva, kjer je trenutno tudi njen podpredsednik. V letu 2019 je bil izbran za slovenskega mladinskega delegata pri OZN in prisostvoval na prvem mladinskem podnebnem vrhu v New Yorku. V nagovoru 3. Odbora 74. Generalne skupščine ZN je izpostavil izzive digitalizacije za mlade in se zavzel za zmanjšanje digitalne vrzeli. V svojem mandatu kot podpresednik MSS za mednarodno sodelovanje si bo prizadeval k ustanovitvi Komisije za mednarodne politike v namen boljše zastopanosti OČ MSS v mednarodnih povezavah, vključevanju mladih v proces mladinskega dialoga znotraj predsedovanja Slovenije Svetu EU v letu 2021 ter za okrepljen program mladinskega delegate pri OZN.

Delovno področje podpredsednika MSS za MEDNARODNO SODELOVANJE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • zastopanje stališč MSS v tujini in v mednarodnih organizacijah ter v odnosu do institucij;
 • odzivanje na aktualne problematike na mednarodnem področju;
 • sodelovanje z drugimi mladinskimi sveti, predvsem z mladinskimi sveti južne Evrope (SYC) ter mednarodnimi
  mladinskimi organizacijami;
 • zastopanje stališč MSS na statutarnih srečanjih ter drugih aktivnostih Evropskega mladinskega foruma (YFJ);
 • koordinacija ter skrb za razvoj instituta Mladinski delegat pri OZN;
 • prenos vsebine ter primerov dobrih praks z mednarodne ravni v Slovenijo in obratno;
 • poseben poudarek je na prenosu in promociji dobrih praks MSS-ja v tujini: predvsem na področjih mladinskega
  dialoga, zaposlovanja mladih, mladinskega organiziranja, neformalnega izobraževanja, mladinskega dela in ostalimi
  aktualnimi mladinskimi politikami;
 • vzdrževanje in sklepanje novih strateških in projektnih partnerstev;
 • skrb za izvajanje mednarodnih projektov glede na potrebe in usmeritve MSS;
 • spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske
  politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS.
Anton Žan Uranc
Podpredsednik MSS za mladinske politike

Podpredsednik MSS za mladinske politike: Anton Žan Uranc

 

Delovno področje podpredsednika MSS za MLADINSKE POLITIKE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • razvoj, spremljanje in vrednotenje horizontalnih mladinskih politik v skladu s sprejetimi dokumenti (na ravni MSS in
  Evropskega mladinskega foruma);
 • delo na področjih javnih politik, ki vplivajo na osamosvajanje oziroma avtonomijo mladih, s posebnim poudarkom
  na izobraževanju, zaposlovanju in stanovanjski problematiki;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za
  mladinske politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje;
 • spremljanje in vrednotenje priprave izvedbenih načrtov Resolucije o nacionalnem programu za mladino (NPM) ter
  implementacije NPM;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;
 • udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji;
 • izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.
Janez Jani Majes
Podpredsednik MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje

Podpredsednik MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje: Janez Jani Majes

Njegovo delo z mladimi se je začelo v Zvezi tabornikov Slovenije, oz. bolj natančno v lokalnem taborniškem rodu 10 let nazaj, ko je postal vodnik. Svoje izkušnje je nabiral na različnih funkcijah v društvu in delovanju na lokalni ravni, kasneje pa se je začel vključevat tudi na regionalno in državno raven. Kot mentor je pomagal pri organizaciji in izvedbi različnih taborniških izobraževanj, nekaj let pa je sodeloval tudi v komisiji za program v ZTS. Za njim je tudi nekaj mednarodnih taborniških dogodkov na kateri je opravljal funkcijo vodnika. Zadnji dve leti pa opravlja tudi funkcijo starešine oz. predsednika društva tabornikov RPE-J Zagorje. Svoje delo z mladimi pa je kot prostovoljec opravljal tudi v drugih organizacijah. Na letovanjih z Rdečim križem, kot mentor gasilske mladine v različnih društvih gasilske zveze Zagorje in pa tudi kot animator v poletni glasbeni šoli Ars Prvine. Delo na področju mladine pa že dobro leto nadgrajuje tudi poklicno v Mladinskem centru Zagorje ob Savi, kjer je zaposlen kot mladinski delavec.

Delovno področje podpredsednika MSS za MLADINSKO DELO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE obsega opravljanje nalog, izvajanje zadolžitev in obveznosti kot sledijo:

 • skrb za razvoj neformalnega učenja ter razvoj novih metod v neformalnem izobraževanju;
 • prizadevanje za priznavanje (učinkov) mladinskega dela, neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja;
 • povezovanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja z akademsko sfero;
 • skrb za bazen trenerjev MSS ter ohranjanje vezi med bazenom trenerjev MSS in Kolegijem MSS;
 • priprava teoretičnih izhodišč za pripravo usposabljanj oz. izobraževanj MSS; predvsem usposabljanja za trenerje v
  mladinskem delu in menedžerje v mladinskih organizacijah;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za
  mladinske politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;
 • udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji;
 • izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.
Mia Zupančič
v. d. Podpredsednica MSS za trajnostni razvoj

v. d. Podpredsednica MSS za trajnostni razvoj: Mia Zupančič

Mia Zupančič je diplomirana psihologinja in trenutno zaključuje magistrski študij zakonskih in družinskih študij. Izkušnje z mladinskim delom pridobiva že od mladostništva, sprva v vlogi aktivne prostovoljke, vodnice in načelnice v Zvezi tabornikov Slovenije, kar pomeni, da že od 16. leta dalje dela z otroki, mladostniki in mladimi prostovoljci, v tem času pa je končala tudi številne tečaje vodenja mladih. Bila je tudi prostovoljka pri številnih mladinskih organizacijah in mladinskih centrih v Sloveniji ter pri programih, osredotočenih na promocijo (predvsem duševnega) zdravja pri otrocih in mladostnikih. Tekom študija je začela delati na področju duševnega zdravja, zlasti prek preventivnih programov. Sprva je bila projektna vodja Zavoda Varni internet, kjer je razvijala, izvajala in vrednotila preventivne programe na sodobne tematike, kot so zasvojenost s spletom in spletno nasilje. Trenutno deluje kot generalna sekretarka in mladinska delavka v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, kjer vodi različne projekte v mladinskem sektorju.

Delovno področje podpredsednice MSS za TRAJNOSTNI RAZVOJ obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • delo na področjih javnih politik z naslednjih področij: okoljska problematika, zdravje mladih (predvsem zdrav življenjski slog), pravice in diskriminacija mladih, vrednote mladih in odnosi v družbi;
 • sodelovanje s partnerskimi organizacijami, ki se podrobneje ukvarjajo z navedenimi področji;
 • spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje oz. drugih aktov na nacionalni in mednarodni ravni;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;
 • udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji
 • izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.
Peter Merše
Podpredsednik za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni

Podpredsednik za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni: Peter Merše

 

Delovno področje podpredsednika MSS za  RAZVOJ MLADINSKIH POLITIK NA LOKALNI RAVNI obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • razvoj, spremljanje in vrednotenje mladinskih politik na lokalni ravni;
 • skrb in pomoč iniciativam za ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS);
 • skrb za učinkovito komunikacijo med MSLS-ji in MSS;
 • vključevanje MSLS-jev v projekte in aktivnosti MSS;
 • nudenje podpore in pomoči MSLS-jem pri njihovem delovanju in razvoju;
 • skrb za izobraževanja za aktiviste MSLS-jev;
 • sodelovanje z občinami in drugimi relevantnimi organizacijami;
 • spremljanje priprave in implementacije področne zakonodaje;
 • posvetovanje z organizacijami članicami pri oblikovanju politik ter aktivno vključevanje v Komisijo MSS za mladinske politike;
 • spodbujanje aktivne participacije mladih in mladinskih organizacij na navedenih področjih;
 • skrb za stalen prenos informacij do MSS in njegovih struktur ter organizacij članic MSS;
 • udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji
 • izvajanje zagovorništva na navedenih področjih.
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.