Domov Izhodišča in temeljne usmeritve za objavo “Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2015”
12.11.2014

Izhodišča in temeljne usmeritve za objavo “Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2015”

1. OSNOVNE ZNAČILNOSTI JAVNEGA POZIVA

a) Javni poziv bo objavljen konec meseca novembra oziroma v začetku meseca decembra 2014.

 

b) V letu 2015 se bo poziv ponovno naslanjal na določbe in duh Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010; v nadaljevanju: ZJIMS) in Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/2011). To pomeni, da bo temeljni vstopni pogoj pridobljen status delovanja v javnem interesu (v nadaljevanju: status), razen v primeru javnih zavodov v mladinskem sektorju.

 

c) V letu 2015 bomo z javnimi pozivom poskušali prvenstveno zasledovati tiste kazalnike, ki so opredeljeni v Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022.

 

d) Javni poziv bo odprt najmanj 30 dni.

 

e) Tudi v letu 2015 zaradi pomanjkanja ustrezne pravne podlage še vedno ne predvidevamo popolne elektronizacije prijave, bo pa prijavna aplikacija nadgrajena. Obrazci za prijavo programov so v letu 2015 nekoliko spremenjeni, s ciljem jasne predstavitve načrtovanega programa. Prijavitelji bodo svoj program opisovali kot sklop različnih aktivnosti na področju mladinskega dela, številom dogodkov znotraj posamezne aktivnosti, natančno opredelitvijo ciljne skupine mladih znotraj skupine mladih v starosti od 15. do 29. leta in navedbo kraja dogajanja. Morebitna vključenost mladih z manj priložnostmi bo morala biti jasno razvidna.

 

f) Višina razpoložljivih sredstev, ki jih bomo razdelili na podlagi javnega poziva bo predvidoma podobna, kot je bila v letu 2014.

 

g) Kot je že v praksi bomo neposredo po objavi javnega poziva organizirali tudi poseben informativni dan, na katerem vam bomo posamezne premise javnega poziva tudi podrobneje obrazložili.

 

2. KOMU BO JAVNI POZIV DOSTOPEN   

 

a) Javni poziv bo odprt za prijavo predlogov programov v mladinskem sektorju subjektov iz 3. odstavka 18. člena ZJIMS. V primeru javnih zavodov v mladinskem sektorju bodo veljali podobni vstopni pogoji, kot v primeru kandidiranja za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu.

 

b) Na javni poziv bo možno prijaviti zgolj programe mladinskega dela, kot je opredeljeno v 3. členu ZJIMS.

 

c) Organizacije bodo morale izpolnjevati tudi minimalne regionalne in programske pogoje. Ta pristop se je že uveljavil v preteklih izbirnih postopkih in je vezan na dosego minimalnega števila točk pri nekaterih posameznih kriterijih in merilih. S takim pristopom bo zagotovljena večja celovitost in selektivnost sofinanciranja programov. To pomeni, da izpolnjevanje vstopnega pogoja še ne pomeni, da bo posamična vloga odobrena za sofinanciranje.

 

d) Sofinancirali se bodo tisti programi, ki bodo dosegli ustrezno število točk.

 

3. VSEBINA JAVNEGA POZIVA  

 

Ključne vsebinske značilnosti in spremembe glede na dosedanje izbirne postopke lahko strnemo v naslednjih alinejah:

 

a) Poleg izpolnjevanja vstopnega pogoja (pridobljen ustrezen status), bodo prijavitelji morali izpolnjevati tudi določe dodatne pogoje:

– za mladinske centre bodo dodatni pogoji vezani ustrezne prostorske kapacitete (najmanj 150 m2), 1.500 ur rednega delovanja v koledarskem letu ter ustrezna notranja organizacijska shema, utemeljena na mladinskem delu.

– za druge nevladne organizacije bo dodatni pogoj delovanje na nacionalni ravni, ki je opredeljeno kot izvajanje programa in ne le posamezne aktivnosti v vsaj šestih statističnih regijah, pri čemer na aktivnosti sodeluje vsaj 15 mladih udeležencev iz regije. Izvajanje programa bo moralo biti jasno razvidno že iz same prijave.

– za nacionalne mladinske organizacije dodatni pogoji niso predvideni, bo pa v letu 2015 večji poudarek na kakovosti in obsegu prijavljenega programa, še posebej pri aktivnostih, ki jih izvajajo lokalne enote.

 

b) V letu 2015 bomo nekoliko spremenili kriterije pri ocenjevanju obsega in kakovosti programa. Ocenjevali se bodo le načrtovani programi in ne več pretekli programi. Prijave z jasno strukturo dokumenta, vključno z finančnim vrednotenjem in časovnim načrtom, bodo dodatno nagrajene.

 

c) Prijavljeni programi bodo morali biti umeščeni v vsaj enega od področij mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu ZJIMS. Program predstavlja presečišče mladinskega dela in področij mladinskega sektorja. Vsaka aktivnost bo morala biti opisana na način, da bo sledila osnovni opredelitvi mladinskega dela. Pomemben je tudi jasen opis oblik, metod in procesa dela, kjer mora biti razvidno, kako se pri mladih spodbuja aktivno samostojno delo, njihovo sodelovanje z okoljem in katere kompetence se preko njihovega aktivnega udejstvovanja krepijo. Pričakujemo, da bodo mladi vključeni v vse faze izvajanje programa (pripravo, izvedbo in evalvacijo).

 

d) V letu 2015 bo dan poudarek na kazalnikih, ki zasledujejo prioritete področja »Mladi in družba« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 oziroma prioritete naslednjih podpodročij:

– Promoviranje in spodbujanje participacije mladih in krepitev mehanizmov posvetovanj z mladimi, pri tem pa upoštevali načelo uravnotežene zastopanosti spolov;okrepitev informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju;

– delovanje neorganizirane mladine;

– spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu;

– spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

 

Organizacije, ki se bodo s svojimi programi umestile v eno izmed prednostnih področij in bo to tudi razvidno iz ciljev in rezultatov načrtovanega programa, bodo dodatno nagrajene.

 

e) Vsi prijavitelji, ki izvajajo program posebnega pomena, bodo dodatno nagrajeni. Kot programi posebnega pomena štejejo programi, ki zagotavljajo podporo za implementacijo instrumentov evropske mladinske politike v RS na podlagi sprejetih mednarodnih obveznosti, v katere je vključen razpisovalec kot državni organ (kot npr. Portfoljo za mladinske voditelje Mladinska kartica, Certifikat – Label EYC, ipd.) oziroma programi, s katerimi prijavitelj razvija instrument ali izvaja servisno dejavnost za druge organizacije v mladinskem sektorju za dosego ciljev opredeljenih v že omenjenem poglavju Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Programe posebnega pomena lahko izvajajo vse tri skupine prijaviteljev.

 

f) Dodatno bodo sestavni del preverjanja izpolnjevanja vsebinskih meril tudi ugotavljanje aktivne vloge organizacije na nacionalni ravni (npr. v okviru portala mlad.si, vključevanju v program Erasmus+, uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika ipd.).

 

g) V letu 2015 bomo nadaljevali s spremljanjem ključnih rezultatov programov (spremljanje števila aktivnih udeležencev na ravni dejavnosti organizacije, s poudarkom na mladih z manj priložnostmi).

 

h) Zaradi poenostavitve postopkov, večje ciljnosti prijavljenih programov in predvidenega zmanjšanja števila prijaviteljev, bo večji poudarek dan vsebinski evalvaciji in utemeljenosti prijavljenih programov, ki bodo izbrani za sofinanciranje ter predvsem zagotavljanju prijavljenih kazalnikov v okviru posameznega programa.

 

DODATNO POJASNILO K IZHODIŠČEM IN TEMELJNIM USMERITVAM “JAVNEGA POZIVA ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA V LETU 2015”

V prospektu, v katerem je Urad RS za mladino seznanil mladinski sektor s ključnimi premisami in spremembami, ki jih prinaša javni poziv, je pod točko 2. a) navedeno, da bo javni poziv odprt za prijavo predlogov programov v mladinskem sektorju subjektov iz 3. odstavka 18. člena ZJIMS.

 

Ker omenjeni člen navaja, da je javni poziv lahko odprt tudi za mladinske svete lokalnih skupnosti, vas naknadno obveščamo, da sofinanciranje programov mladinskih svetov lokalnih skupnosti preko javnega poziva tudi v letu 2015 ni predvideno.

 

Vir: Urad RS za mladino

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.