Domov Aktivnosti Rastimo skupaj in Europe Goes Local v letu 2021
31.01.2022

Aktivnosti Rastimo skupaj in Europe Goes Local v letu 2021

Na Mladinskem svetu Slovenije smo v letu 2021 v okviru projektov Rastimo skupaj in Europe Goes Local izvedli 6 dogodkov v sodelovanju z lokalnimi mladinskimi organizacijami ter 11 delavnic posvetovanja med mladimi in občinami, predstavitev dobre prakse participativnega proračuna za občine ter svetovanje za platformo za zaposlovanje mladih.

Največ delavnic je potekalo na teme priprave strategije za mladino, pridobivanja potreb in pobud za področje mladine, komuniciranja med mladimi in občino, urejanja prostorov za mlade in mladinske organizacije, priprave razpisov za financiranje mladinskih organizacij.

Rastimo skupaj je projekt Urada RS za mladino ter Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki poteka letos že sedmo leto zapored in je namenjen razvoju mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

Europe Goes Local je projekt strateškega partnerstva, ki ga v Sloveniji izvajajo Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota – Movit, Urad RS za mladino, Mladinski svet Slovenije, Mladinska mreža MaMa, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Novo mesto in Občina Brežice. V Sloveniji je projekt namenjen podpori za občine na področju razvoja mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni.

V okviru projekta Rastimo skupaj smo v lanskem letu izvedli naslednje aktivnosti:

 • Tolminu smo s skupino mladinskih organizacij, Občino in Zavodom KŠM izvedli svetovanje za vzpostavitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS) ter jim predstavili primere delovanja drugih MSLS-jev in drugih organov soodločanja mladih (komisija za mladino, odbor za mladino).

 • Grosuplju smo v sodelovanju z Mladinskim svetom Grosuplje (MSG) izvedli enodnevni posvet med članicami Mladinskega sveta Grosuplje, Komisijo za mladinska vprašanja in odločevalci. Posvet je bil namenjen komunikaciji med MSG, Komisijo za mladinska vprašanja in odločevalci, poenotenju ciljev in namenov znotraj MSG Grosuplje in pripravi načrta za nadaljnje delovanje, informiranju in mreženju mladih, analizi problematik mladih na področju občine Grosuplje ter zagotovitvi participacije mladinskih organizacij v lokalni skupnosti.

 • Brdih smo izvedli posvet mladih in odločevalcev. Na posvetu smo z Mladinskim svetom Brda (MSB) zastavili prioritetne cilje MSB in oblikovali osnutek delovnega načrta MSB, informirali o delitvi pristojnosti med občino, zavodom in MSB, oblikovali načrt za strukturirano komunikacijo med deležniki ter določili nadaljnje korake za participacijo mladih v lokalni skupnosti.

 • Z Mladinskim svetom Jesenice smo izvedli delavnico z mladimi na temo ustanavljanja mladinskih sekcij in društev ter vodenja društev. Na delavnici so mladi spoznali kako ustanoviti društvo, mladinsko organizacijo ali mladinsko sekcijo, načine za uspešno delovanje in vodenje društev ter razmišljali kaj lahko skupaj naredijo za mlade in njihovo participacijo. Z delavnico so mladi pridobili predloge za nadaljnje aktivnosti v Jesenicah, znanje in spodbudo za ustanovitev mladinskih podsekcij in društev, ker bi potencialno vodilo v večje število članic MSJ ter pridobili znanje za upravljanje organizacij.

 • Z Mladinskim svetom Slovenj Gradec smo izvedli delavnico na temo novih fizičnih prostorov za mlade in društev v Slovenj Gradcu. Na delavnici so mladi zbrali želje in potrebe mladih in organizacij za nov prostor, ki pokril predvsem aktivnosti za področje glasbenih dejavnosti, kulturno-umetniških vsebin ter dejavnosti za participacijo mladih, definirali organizacijsko strukturo upravljanja in delovanja skupnostnega prostora ter postavili nadaljnje korake v relaciji do društev in občine.

 • V sodelovanju Mladinskim svetom občine Sevnica smo izvedli posvet z mladimi in odločevalci na temo prostorov in participacije za vse. Na posvetu s predstavniki občine in mladimi smo približali odločevalce mladim in vzpostaviti dialog med mladimi in odločevalci, predstavili možnosti za vključevanje mladih v procese odločanja in iskali rešitve za njihove aktivno vključevanje. Na posvetu so bili oblikovani predlogi za aktivnejše vključenje mladih in njihovo participacijo.

 • Na pobudo Mladinskega centra Krško smo pripravili delavnico z mladimi in odločevalci na temo reševanja stanovanjske problematike v Krškem. Na delavnici so mladi napisali želje in ideje za stanovanjsko politiko v Krškem, da bo učinkovito reševala stanovanjsko problematiko za mlade. Produkt delavnice je bil nabor idej za reševanje stanovanje problematike in vzpostavljanja mladim prijaznega okolja/občine ter vzpostavitev dialoga med mladimi, Občino in MC Krško.

 • Z Mladinskim svetom Domžale smo izvedli delavnico na temo priprave razpisa za financiranje mladinskih organizacij. Na delavnici so bili predstavljeni primeri dobrih praks razpisov za mladinske organizacije, zasnovan koncept, parametri in merila za nov občinski razpis ter pripravljeni predlogi za povišanje sredstev mladinskega razpisa. Udeleženci so pridobili jasnejšo sliko in vpogled v to, kakšen razpis si želijo in kaj si želijo v njem.

 • V sodelovanju z Mladinskim centrom Podlaga v Sežani smo pripravili delavnico za pripravo strategije za mladino v Sežani. Na delavnici smo mladi začeli z »brainstormingom« idej za ukrepe v strategiji za mladino ter se spoznali s postopkom priprave strategije. Sledili bodo nadaljnji koraki, kjer bodo mladi na podlagi osnutkov, ki so bili pripravljeni na delavnici in ankete, oblikovali konkretnejše predloge za ukrepe.

 

V okviru projektov Europe Goes Local in Rastimo skupaj smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti:

 • Rogatcu smo izvedli delavnico posvetovanja med mladimi in odločevalci. Delavnica je bila namenjena povezovanju mladih in odločevalcev, motivaciji mladih za aktivno participacijo, krepitvi komunikacije med odločevalci, mladimi in organizacijami, pridobivanju želja in pobud mladih za izboljšanje življenja mladih v lokalni skupnosti ter vzpostavitvi skupine, ki bi dolgoročno sodelovala z odločevalci in začela s pripravo strategije za mladino.

 • Ribnici smo izvedli delavnico posvetovanja med mladimi in odločevalci na temo priprave strategije za mladino. Na delavnici so predstavniki Komisije za mladino predstavili ostalim udeležencem analizo ankete med mladimi ter osnutke ukrepov za strategijo. Udeleženci so na delavnici preverjali relevantnost osnutkov ukrepov, prispevali svoje ideje in predloge glede načinov uresničevanj ciljev iz tematskih področij, ki jih je določila komisija za mladino ter konkretizirali in dopolnili ukrepe iz osnutka ukrepov za strategijo ter zastavili nadaljnje korake za pripravo strategije.

 • Ivančni Gorici je potekala delavnica posvetovanja z mladimi in odločevalci na temo priprave za strategijo za mladino. Na delavnici so udeleženci pregledali in dopolnili osnutke ukrepov za strategijo za mladino, ki jih je predhodno pripravila Komisija za mladinska vprašanja. Trenerji so udeležencem predstavili načrt za predstavitev strategije po krajevnih skupnostih in pridobivanje povratnih informacij o strategiji po krajevnih skupnostih.

 • V občini Miren-Kostanjevica smo izvedli delavnico posvetovanja med mladimi in odločevalci na temo povezovanja mladih in občine ter pridobivanja pobud mladih za razvoj področja mladine v lokalni skupnosti. Delavnica je bila namenjena povezovanju mladih in odločevalcev, pridobivanju potreb in želja mladih v občini (na področju organizacije, participacije in soodločanja mladih, pridobivanju kompetenc in znanj, zaposlovanju in karieri mladih, stanovanjski problematiki, informiranju, mobilnosti in prostem času), oblikovanju pobud za aktivnosti mladih ter vzpostavitvi skupin, ki bodo nadaljevale delo po delavnici. Na delavnici so odločevalci prisluhnili idejam in pobudam mladih.

 • Postojni smo izvedli delavnico posvetovanja z mladimi in odločevalci na temo komunikacije. Delavnica posvetovanja je bila namenjena nadgradnji komunikacije mladih z odločevalci ter povezovanju mladih in lokalnih odločevalcev. Na posvetu so odločevalci ter mladi pripravili predloge in načrte za učinkovito (dvosmerno) komunikacijo. Med izbranimi predlogi so bile ideje o ustanovitvi glasnikov mladih, ki bodo do mladih prenesli informacije za vključitev v procese odločanja, predstavitev področij dela občinskega uprave in mladinskih organizacij v srednjih šolah ter dolgoročno partnerstvo mladih in odločevalcev, ki bi potekalo v obliki srečanj, na katerih bi naslavljali pereče problem ter oblikovali rešitve. Odločevalci so ideje mladih podprli ter ponudili podporo pri izvedbi idej.

 • Piranu smo izvedli delavnico posvetovanja med mladimi in odločevalci na temo priprave strategije za mladino in pridobivanja potreb in pobud mladih. Na delavnici smo predstavili proces priprave strategije za mladino, izvedli kratko analizo potreb mladih v občini Piran, mladi so v obliki pobude/ukrepa naslovili prve odzive na potrebe mladih v občin, določili smo prve korake pri ustvarjanju strategije za mlade ter oblikovali pobude za naslavljanje kratkoročnih potreb mladih. Na delavnici se je izoblikovala ideja o ustanovitvi delovne skupine, ki bo pripravila strategijo za mladino ter želja po aktivaciji mladinskega sveta lokalne skupnosti.

 • V občini Brežice smo sodelovali pri izvedbi delovnega vikenda za pripravo Strategije za mladino za obdobje 2021–2030, ki je potekal v sodelovanju z Občino Brežice in Mrežo MaMa v ZPTM Brežice. Na delovnem vikend u so mladih pripravili ukrepe za strategijo za mladino in vzpostavili ekipo za delo na strategiji. Na delovnem vikendu so mladi pridobili dodatno zaupanje v občino in demokratične procese, navezali poznanstva tako med seboj kot z odločevalci, se seznanili z analizo ankete in dokumenti, ki so potrebni za pripravo strategije ter zapisali ideje za ukrepe v novi strategiji.

 • V sodelovanju z Občino Tolmin in Zavodom KŠM Tolmin smo izvedli delavnico na temo prostorov za mlade. Namen delavnice je bil pridobiti želje mladih za izhodišča za ureditev prostorov in določiti prednostne aktivnosti ter vizualizirati potencialni prostor za mlade in mladinske organizacije. Z delavnico smo pridobili nabor potreb in želja za nove prostore, boljše zavedanje o tem kakšen prostor potrebujejo, dodatno strukturirano in vizualizirano argumentacijo, ki izhaja iz potrebah mladih za prostor ter postavljene nadaljnje korake za razpravo o prostoru.

 • V Grosuplju smo izvedli delavnico posvetovanja Mladinskega sveta Grosuplje, Komisije za mladino in Občine Grosuplje. Bili so pripravljeni konkretnejši predlogi za razpis za mladinske organizacije ter kriteriji razpisa in preglednost dodeljevanje sredstev, predlog za zaposlitev mladinskega delavca, predlog za vzpostavitev fizičnega prostora za mladinske organizacije ter ustvarjena časovnica za dokončanje omenjenih predlogov in sestanek z županom
 • V Slovenski Bistrici smo izvedli delavnico posvetovanja z mladimi in občino. Na delavnici smo zbrali potrebe in želje mladih, kaj jim je všeč in kaj ne v občini ter pripravili predloge za spremembe. Na delavnici smo pridobili mnenja in ideje kako mladi želijo komunicirati z občino ter kako naj občina komunicira z mladimi. Mladi so dobili boljši vpogled v delovanje občine, ki jim je bil predstavljen s strani občinske uslužbenke ter pripravili predloge za komuniciranje z odločevalci in obratno.

 

   

V okviru projekta Europe Goes Local smo sodelovali pri projektu Mestne občine Ljubljana in Zavoda Mladi zmaji za vzpostavitev platforme za trajnostni razvoj in zaposlovanje mladih. Platforma bo vključevala različne deležnike na področju Ljubljane, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem mladih in trajnostnim razvojem.

V sodelovanju z občino Tolmin in Zavodom za kulturo, šport in mladino občine Tolmin smo v okviru projekta Europe Goes Local izvedli predstavitev dobre prakse participativnega proračuna Mlada Pobuda v občini Tolmin njegove promocije med mladimi.

Novem mestu smo v okviru Europe Goes Local sodelovali pri izvedbi dvodnevnega posveta za pripravo strategije za mladino v Mestni občini Novo mesto. Na posvetu so relevantni deležniki in odločevalci razpravljali o šestih področjih, ki predstavljajo ključna področja strategije za mladino in oblikovali predloge ukrepov za novo strategijo za mladino v MONM.

 

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.