DomovO MSSVodstvo

Vodstvo

Kolegij MSS
Kolegij MSS je izvršilno telo Mladinskega sveta Slovenije, ki skrbi za izvajanje načrta dela in vodenja MSS. Kolegij sestavlja predsednik in pet podpredsednikov, med katerimi je vsak zadolžen za svoje področje.
Anja Fortuna
Predsednica MSS

Predsednica MSS Anja Fortuna

Anja Fortuna je nekdanja mednarodnica, ki je prevzela funkcijo predsednice z zavedanjem, da morajo mladi aktivno prispevati k razvoju družbe in tako soustvarjati svojo prihodnost. Mladinsko organiziranje je začela spoznavati v osnovni šoli, ko je postala skavtinja. Svojo mladinsko pot je nato nadaljevala najprej v lokalnem društvu podeželske mladine, kasneje pa še na nacionalnem nivoju, kjer je 5 let delovala kot vodja skupine za mednarodno sodelovanje pri Zvezi Slovenske podeželske mladine. Vzporedno je vodila klub idrijskih študentov, bila svetnica in članica bazena trenerjev Zveze Škis, bila članica skupščine Mladinskega centra Idrije ter članica občinske mladinske komisije. Delovala je tako v lokalnem in nacionalnem kot tudi v mednarodnem okolju. Od leta 2016 do 2018 je bila podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje. Po izobrazbi “turist”, ki verjame, da nihče ni premlad, da bi spremenil svet.

Predsednica MSS opravlja naloge in izvaja zadolžitve ter obveznosti kot sledi:

 • Je vez med organizacijami članicami in MSS.
 • Skrbi za vključitev novih organizacij članic v MSS.
 • Prizadeva si za povezovanje z drugimi akterji v mladinskem sektorju oz. sklepanje strateških partnerstev.
 • Predstavlja MSS v odnosu do organizacij članic in zunanjih javnosti.
 • Vodi zagovorništvo v najvišjih zagovorniških procesih na področju horizontalnih in vertikalnih mladinskih politik.
 • Sodeluje z odločevalci (ministrstva, poslanci, vlada, strokovne službe, drugi organi državne uprave in delovne skupine itd.), predvsem na nacionalni ravni.
 • Vodi Kolegij ter skrbi za delovanje Kolegija MSS.
 • Opravlja nadzor nad vodenjem pisarne MSS.
 • Opravlja druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS.
Neža Repanšek
Podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje

Podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje Neža Repanšek

Neža Repanšek je področju mladinskega dela sem aktivna zadnjih 11 let: kot prostovoljka, voditeljica skupin mladih, vodja projektov in mladinska trenerka. V zadnjih 5 letih se aktivno udejstvuje predvsem na mednarodnem področju – pripravlja mednarodne konference, razvija nove metodološke pripomočke ter vodi usposabljanja in mednarodne treninge. Kot predavateljica sodeluje na mednarodnih simpozijih kjer opozarja na spremembe na trga dela, s katerimi se neizogibno soočamo vsi mladi. S prenosom znanj iz tujine aktivno sooblikuje različne mladinske organizacije in prispeva k dodatnemu strateškem pozicioniranju organizacij v mednarodnem okolju.

Delovno področje podpredsednice MSS za MEDNARODNO SODELOVANJE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Zastopanje stališč MSS v tujini in v mednarodnih organizacijah ter v odnosu do institucij.
 • Odzivanje na aktualne problematike na mednarodnem področju.
 • Sodelovanje z drugimi mladinskimi sveti, predvsem z mladinskimi sveti južnih evropskih držav (SYC skupina) ter mednarodnimi nevladnimi mladinskimi organizacijami.
 • Zastopanje mnenja MSS na statutarnih srečanjih Evropskega mladinskega foruma.
 • Prenos vsebine ter primerov dobrih praks iz mednarodne ravni v Slovenijo.
 • Skrb za stalen prenos informacij do MSS in organizacij članic MSS ter bazena trenerjev MSS.
 • Sodelovanje s slovenskim mladinskim delegatom pri Organizaciji Združenih narodov.
 • Poseben poudarek je na prenosu in promociji dobrih praks MSS-ja v tujini; predvsem na področjih strukturiranega dialoga, Jamstva za mlade, neformalnega izobraževanja in mladinskega dela.
 • Sklepanje novih strateških in projektnih partnerstev.
 • Vzdrževanje kontaktov s tujimi partnerji.
 • Skrb za izvajanje mednarodnih projektov glede na potrebe in usmeritve MSS.
 • Prepoznavanje primerjalnih prednosti organizacij članic ter drugih mladinskih organizacij v Sloveniji ter skrb za prenos tega znanja na mednarodno raven.
Jaka Matičič
Podpredsednik MSS za mladinske politike

Podpredsednik MSS za mladinske politike Jaka Matičič

Jaka Matičič je po izobrazbi ekonomist, sicer pa tudi aktiven zagovornik mladih in marginaliziranih skupin, mladinski trener ter mladinski delavec . Svojo pot je v mladinskem sektorju začel pred malo manj kot 20 leti, ko se je še kot osnovnošolec pridružil skavtom od kjer si je tlakoval pot do mladinskega voditelja, kasneje trenerja, nato pa ga je ta pot zanesla na druga področja, tudi na področje humanitarno-krizne dejavnosti v združenju Slovenska filantropija. V zadnjem času se pri delu posveča predvsem zagovorništvu mladih na področju prostovoljstva, ranljivih skupin mladih ter zaposlovanja. Na slednjem je predvsem zelo aktiven pri društvu Mladinski ceh, kjer spodbuja zaposlovanje mladih preko različnih oblik podjetništva ter jim svetuje pri oblikovanju podjetniških idej in zastopa njihove kreacije na različnih posvetih, kot so Dnevi socialne ekonomije idr. Jaka je tudi trener MSS od leta 2013, od leta 2015 pa tudi član Komisije za mladinske politike na MSS. Je velik zagovornik aktivnega državljanstva, opolnomočenja mladih in drugih ranljivih skupin, življenja v harmoniji z naravo ter razvoja z obzirom na globalne razsežnosti.

Delovno področje podpredsednika MSS za MLADINSKE POLITIKE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Razvoj, spremljanje in vrednotenje horizontalnih mladinskih politik.
 • Posebna pozornost pri delu je namenjena področjem izobraževanja, zaposlovanja ter stanovanjske problematike oz. področju avtonomije mladih.
 • Posvetovanje z organizacijami članicami na področju priprave stališč oz. razvoja mladinskih politik (Komisija MSS za mladinske politike).
 • Sledenje področni zakonodaji v pripravi in spremljanje implementacije ter vrednotenje ukrepov na nacionalni ravni.
 • Spremljanje priprave izvedbenih načrtov Resolucije o nacionalnem programu za mladino (NPM) ter implementiranje NPM.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.
 • Vodenje zagovorništva na področjih zgoraj omenjenih politik.
Tilen Lah
Podpredsednik MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje

Podpredsednik MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje Tilen Lah

Tilen Lah je mladinski trener in mladinski delavec. Dolgoleten član Zveze tabornikov Slovenije, kjer je aktiven v različnih organizacijskih vlogah že 15 let. Vodil že vrsto mladinskih projektov in izobraževanj v Sloveniji in tujini. Prostovoljec od začetka delovanja znotraj mladinskege dela in še sedaj.Pomagati želi mladinskemu sektorju, da bi znal že kvalitetne učinke mladinskega dela in neformalnega izobraževanja, narediti bolj vidne bolj cenjene.

Delovno področje podpredsednika MSS za MLADINSKO DELO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE obsega opravljanje nalog, izvajanje zadolžitev in obveznosti kot sledijo:

 • Prizadevanje za priznavanje mladinskega dela.
 • Skrb za razvoj neformalnega učenja ter razvoj novih metod v neformalnem izobraževanju.
 • Prizadevanje za priznavanje (učinkov) neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja.
 • Povezovanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja z akademsko sfero.
 • Skrb za bazen trenerjev MSS ter ohranjanje vezi med bazenom trenerjev MSS in Kolegijem MSS.
 • Priprava teoretičnih podlag za pripravo usposabljanj oz. izobraževanj MSS; predvsem usposabljanja za trenerje v mladinskem delu in menedžerje v mladinskih organizacijah.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.
Nassim Djaba
Podpredsednik MSS za trajnostni razvoj

Podpredsednik MSS za trajnostni razvoj Nassim Djaba

/besedilo je v pripravi/

Matej Novak
Podpredsednik za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni

Podpredsednik za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni Matej Novak

Matej Novak je pričel svojo aktivnosti na mladinskih področju pred več kot 10 leti v študentskem klubu občine Trebnje, sprva v dijaški sekciji, nato pa na različnih vodstvenih položajih kluba. V času svojega študentskega udejstvovanja je organiziral festival ŠVIC. Leta 2014 je postal predsednik Trebanjskega mladinskega sveta, leto kasneje pa se je pridružil Zvezi ŠKIS ter projektu Škisova tržnica. Aktiven je tudi na občinskem nivoju, je član komisije za mladinska vprašanja in komisije za štipendiranje, ukvarja pa se tudi z reševanjem prostorske problematike mladih.

Delovno področje podpredsednika MSS za  RAZVOJ MLADINSKIH POLITIK NA LOKALNI RAVNI obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Razvoj, spremljanje in vrednotenje vertikalnih mladinskih politik.
 • Razvoj mladinskih politik na lokalni ravni.
 • Razvoj mladinskih politik na področju mladinskega sektorja oz. mladinskega organiziranja oz. izboljšanje položaja mladinskega sektorja in prostovoljstva.
 • Skrb in pomoč iniciativam za ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS).
 • Povezovanje MSLS-jev in organizacij članice v projekte MSS.
 • Nudenje podpore in pomoči MSLS-jem pri njihovem delovanju in razvoju.
 • Skrb za izobraževanja za aktiviste MSLS-jev.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.
 • Skrb za organizacije članice (obstoječe in potencialne nove).
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.