DomovO MSSVodstvo

Vodstvo

Kolegij MSS
Kolegij MSS je izvršilno telo Mladinskega sveta Slovenije, ki skrbi za izvajanje načrta dela in vodenja MSS. Kolegij sestavlja predsednik in pet podpredsednikov, med katerimi je vsak zadolžen za svoje področje.
Anja Fortuna
Predsednica MSS

Predsednica MSS Anja Fortuna

Anja Fortuna je diplomirana organizatorka turizma. Mednarodno okolje je začela spoznavati  že v srednji šoli, kjer se je udeleževala različnih mladinskih izmenjav. Z mednarodnim sodelovanjem, pa je bolj intenzivno začela let 2013, ko je bila pri Zvezi slovenske podeželske mladine izbrana za vodjo skupine za mednarodno sodelovanje.

Predsednica MSS opravlja naloge in izvaja zadolžitve ter obveznosti kot sledi:

 • Je vez med organizacijami članicami in MSS.
 • Skrbi za vključitev novih organizacij članic v MSS.
 • Prizadeva si za povezovanje z drugimi akterji v mladinskem sektorju oz. sklepanje strateških partnerstev.
 • Predstavlja MSS v odnosu do organizacij članic in zunanjih javnosti.
 • Vodi zagovorništvo v najvišjih zagovorniških procesih na področju horizontalnih in vertikalnih mladinskih politik.
 • Sodeluje z odločevalci (ministrstva, poslanci, vlada, strokovne službe, drugi organi državne uprave in delovne skupine itd.), predvsem na nacionalni ravni.
 • Vodi Kolegij ter skrbi za delovanje Kolegija MSS.
 • Opravlja nadzor nad vodenjem pisarne MSS.
 • Opravlja druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS.
Neža Repanšek
Podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje

Podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje Neža Repanšek

Neža Repanšek je mladinska delavka in mladinska trenerka. Je dolgoletna skavtinja, članica Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in zadnjih 6 let tudi aktivna skavtska voditeljica v lokalni enoti. Vodi tudi zaposlitveni klub v okviru projekta Služba me ne išče pod okriljem Zavoda Nefiks. V okviru Socialne akademije sodeluje pri razvoju novih metod neformalnega učenja in podpira razvoj sistemov izobraževanj v okviru projekta Mladinski delavec. Neža je zaključila študij mednarodnih odnosov in si prizadeva za intenzivno povezovanje akademskih znanj z neformalnim izobraževanjem.

Delovno področje podpredsednice MSS za MEDNARODNO SODELOVANJE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Zastopanje stališč MSS v tujini in v mednarodnih organizacijah ter v odnosu do institucij.
 • Odzivanje na aktualne problematike na mednarodnem področju.
 • Sodelovanje z drugimi mladinskimi sveti, predvsem z mladinskimi sveti južnih evropskih držav (SYC skupina) ter mednarodnimi nevladnimi mladinskimi organizacijami.
 • Zastopanje mnenja MSS na statutarnih srečanjih Evropskega mladinskega foruma.
 • Prenos vsebine ter primerov dobrih praks iz mednarodne ravni v Slovenijo.
 • Skrb za stalen prenos informacij do MSS in organizacij članic MSS ter bazena trenerjev MSS.
 • Sodelovanje s slovenskim mladinskim delegatom pri Organizaciji Združenih narodov.
 • Poseben poudarek je na prenosu in promociji dobrih praks MSS-ja v tujini; predvsem na področjih strukturiranega dialoga, Jamstva za mlade, neformalnega izobraževanja in mladinskega dela.
 • Sklepanje novih strateških in projektnih partnerstev.
 • Vzdrževanje kontaktov s tujimi partnerji.
 • Skrb za izvajanje mednarodnih projektov glede na potrebe in usmeritve MSS.
 • Prepoznavanje primerjalnih prednosti organizacij članic ter drugih mladinskih organizacij v Sloveniji ter skrb za prenos tega znanja na mednarodno raven.
Jaka Matičič
Podpredsednik MSS za mladinske politike

Podpredsednik MSS za mladinske politike Jaka Matičič

Delovno področje podpredsednika MSS za MLADINSKE POLITIKE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Razvoj, spremljanje in vrednotenje horizontalnih mladinskih politik.
 • Posebna pozornost pri delu je namenjena področjem izobraževanja, zaposlovanja ter stanovanjske problematike oz. področju avtonomije mladih.
 • Posvetovanje z organizacijami članicami na področju priprave stališč oz. razvoja mladinskih politik (Komisija MSS za mladinske politike).
 • Sledenje področni zakonodaji v pripravi in spremljanje implementacije ter vrednotenje ukrepov na nacionalni ravni.
 • Spremljanje priprave izvedbenih načrtov Resolucije o nacionalnem programu za mladino (NPM) ter implementiranje NPM.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.
 • Vodenje zagovorništva na področjih zgoraj omenjenih politik.
Tilen Lah
Podpredsednik MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje

Podpredsednik MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje Tilen Lah

Tilen Lah je mladinski trener in mladinski delavec. Dolgoleten član Zveze tabornikov Slovenije, kjer je aktiven v različnih organizacijskih vlogah že 15 let. Vodil že vrsto mladinskih projektov in izobraževanj v Sloveniji in tujini. Prostovoljec od začetka delovanja znotraj mladinskege dela in še sedaj.Pomagati želi mladinskemu sektorju, da bi znal že kvalitetne učinke mladinskega dela in neformalnega izobraževanja, narediti bolj vidne bolj cenjene.

Delovno področje podpredsednika MSS za MLADINSKO DELO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE obsega opravljanje nalog, izvajanje zadolžitev in obveznosti kot sledijo:

 • Prizadevanje za priznavanje mladinskega dela.
 • Skrb za razvoj neformalnega učenja ter razvoj novih metod v neformalnem izobraževanju.
 • Prizadevanje za priznavanje (učinkov) neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja.
 • Povezovanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja z akademsko sfero.
 • Skrb za bazen trenerjev MSS ter ohranjanje vezi med bazenom trenerjev MSS in Kolegijem MSS.
 • Priprava teoretičnih podlag za pripravo usposabljanj oz. izobraževanj MSS; predvsem usposabljanja za trenerje v mladinskem delu in menedžerje v mladinskih organizacijah.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.
Nassim Djaba
Podpredsednik MSS za trajnostni razvoj

Podpredsednik MSS za trajnostni razvoj Nassim Djaba

/besedilo je v pripravi/

Matej Novak
Podpredsednik za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni

Podpredsednik za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni Matej Novak

Matej Novak je pričel svojo aktivnosti na mladinskih področju pred več kot 10 leti v študentskem klubu občine Trebnje, sprva v dijaški sekciji, nato pa na različnih vodstvenih položajih kluba. V času svojega študentskega udejstvovanja je organiziral festival ŠVIC. Leta 2014 je postal predsednik Trebanjskega mladinskega sveta, leto kasneje pa se je pridružil Zvezi ŠKIS ter projektu Škisova tržnica. Aktiven je tudi na občinskem nivoju, je član komisije za mladinska vprašanja in komisije za štipendiranje, ukvarja pa se tudi z reševanjem prostorske problematike mladih.

Delovno področje podpredsednika MSS za  RAZVOJ MLADINSKIH POLITIK NA LOKALNI RAVNI obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Razvoj, spremljanje in vrednotenje vertikalnih mladinskih politik.
 • Razvoj mladinskih politik na lokalni ravni.
 • Razvoj mladinskih politik na področju mladinskega sektorja oz. mladinskega organiziranja oz. izboljšanje položaja mladinskega sektorja in prostovoljstva.
 • Skrb in pomoč iniciativam za ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS).
 • Povezovanje MSLS-jev in organizacij članice v projekte MSS.
 • Nudenje podpore in pomoči MSLS-jem pri njihovem delovanju in razvoju.
 • Skrb za izobraževanja za aktiviste MSLS-jev.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.
 • Skrb za organizacije članice (obstoječe in potencialne nove).
Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.