Vodstvo

Kolegij je izvršni organ oz. vodstvo MSS. V mandatu 2016-2018 Kolegij sestavljajo:

Prioritetna področja

Glede na aktualne potrebe Kolegij MSS določa letna ali dveletna prioritetna področja oz. naloge, pri katerih sodelujejo vsi. Kolegij Mladinskega sveta Slovenije postavil naslednja prioritetna področja:

 1. Okrepitev sodelovanja s članicami MSS
 2. Okrepitev tajništva MSS
 3. Delovanje komisije za mladinske politike
 4. Strateški pristop k odnosom z javnostmi
 5. Mednarodno udejstvovanje
 6. Krepitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti

Predsednik MSS Tin Kampl (Mladi forum SD)   

Tin Kampl je dolgoletni mladinski delavec in aktivist. Svojo vizijo in cilje je začel uresničevati najprej na lokalni ravni nato pa v okviru Mladega foruma SD in kot član Sveta Vlade RS za mladino.  Mladinski svet Slovenije vodi že drugi mandat zapored s ciljem, da MSS postane prava krovna mladinska organizacija v Sloveniji. Ne samo na papirju, ampak predvsem s svojim delovanjem. Izžarevati mora kot prostor povezovanja, ne le organizacij članic, ampak tudi drugih mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vseh mladih, saj lahko le skupaj uspešno pristopimo k zagovorništvu mladih, razvoju mladinskega organiziranja in mladinskega dela ter s tem prispevamo k sooblikovanju in razvoju družbe, v kateri bivamo. Mladi smo drzni in ustvarjalni in takšen mora biti v svojem delovanju tudi MSS. Vendar to ne pomeni biti zaletav in nepremišljen. Pomeni biti ambiciozen za doseganje višje zastavljenih ciljev.

Predsednik MSS opravlja naloge in izvaja zadolžitve ter obveznosti kot sledi:

 • Je vez med organizacijami članicami in MSS.
 • Skrbi za vključitev novih organizacij članic v MSS.
 • Prizadeva si za povezovanje z drugimi akterji v mladinskem sektorju oz. sklepanje strateških partnerstev.
 • Predstavlja MSS v odnosu do organizacij članic in zunanjih javnosti.
 • Vodi zagovorništvo v najvišjih zagovorniških procesih na področju horizontalnih in vertikalnih mladinskih politik.
 • Sodeluje z odločevalci (ministrstva, poslanci, vlada, strokovne službe, drugi organi državne uprave in delovne skupine itd.), predvsem na nacionalni ravni.
 • Vodi Kolegij ter skrbi za delovanje Kolegija MSS.
 • Opravlja nadzor nad vodenjem pisarne MSS.
 • Opravlja druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS.

Podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje Anja Fortuna (Zveza slovenske podeželske mladine)

Anja Fortuna je diplomirana organizatorka turizma. Mednarodno okolje je začela spoznavati  že v srednji šoli, kjer se je udeleževala različnih mladinskih izmenjav. Z mednarodnim sodelovanjem, pa je bolj intenzivno začela let 2013, ko je bila pri Zvezi slovenske podeželske mladine izbrana za vodjo skupine za mednarodno sodelovanje.

Anjin glavni cilj je v naslednjih dveh letih še okrepiti mednarodno sodelovanje znotraj MSS predvsem pa znotraj organizacij članic. Izjemno pomemben se ji zdi program Mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov, katerega bi rada še okrepila in povečala njegovo prepoznavnost.  Še naprej bo intenzivno sodelovala z Evropskim mladinskim forumom ter z organizacijami, ki so članice Evropskega mladinskega foruma.

Delovno področje podpredsednice MSS za MEDNARODNO SODELOVANJE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Zastopanje stališč MSS v tujini in v mednarodnih organizacijah ter v odnosu do institucij.
 • Odzivanje na aktualne problematike na mednarodnem področju.
 • Sodelovanje z drugimi mladinskimi sveti, predvsem z mladinskimi sveti južnih evropskih držav (SYC skupina) ter mednarodnimi nevladnimi mladinskimi organizacijami.
 • Zastopanje mnenja MSS na statutarnih srečanjih Evropskega mladinskega foruma.
 • Prenos vsebine ter primerov dobrih praks iz mednarodne ravni v Slovenijo.
 • Skrb za stalen prenos informacij do MSS in organizacij članic MSS ter bazena trenerjev MSS.
 • Sodelovanje s slovenskim mladinskim delegatom pri Organizaciji Združenih narodov.
 • Poseben poudarek je na prenosu in promociji dobrih praks MSS-ja v tujini; predvsem na področjih strukturiranega dialoga, Jamstva za mlade, neformalnega izobraževanja in mladinskega dela.
 • Sklepanje novih strateških in projektnih partnerstev.
 • Vzdrževanje kontaktov s tujimi partnerji.
 • Skrb za izvajanje mednarodnih projektov glede na potrebe in usmeritve MSS.
 • Prepoznavanje primerjalnih prednosti organizacij članic ter drugih mladinskih organizacij v Sloveniji ter skrb za prenos tega znanja na mednarodno raven.

Podpredsednik MSS za mladinske politike Tibor Vöröš (Nova generacija SLS)

Tibor Vöröš je bil tekom svojega večletnega družbenega delovanja nosilec številnih funkcij, vodja mnogih projektov in kampanj ter koordinator med različnimi organizacijami, družbenimi skupinami in odločevalci.

Med drugim je bil podpredsednik nacionalne mladinske organizacije, Nove generacije SLS, podžupan in vodja mednarodnega odbora v občini Moravske Toplice, član okrajne volilne komisije, član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, član sveta RTV Slovenije, član delovnih teles Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Več let aktivno sodeluje tudi znotraj Mladinskega sveta Slovenije, med drugim je bil član KMP, v mandatu 2010-2012 član nadzornega odbora MSS, v mandatu 2014-2016 pa predsednik Nadzornega odbora MSS.

Je izkušen aktivist, ki zna prisluhniti argumentom, a hkrati ostaja trd pogajalec, ko gre za interese mladih.

Delovno področje podpredsednika MSS za MLADINSKE POLITIKE obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Razvoj, spremljanje in vrednotenje horizontalnih mladinskih politik.
 • Posebna pozornost pri delu je namenjena področjem izobraževanja, zaposlovanja ter stanovanjske problematike oz. področju avtonomije mladih.
 • Posvetovanje z organizacijami članicami na področju priprave stališč oz. razvoja mladinskih politik (Komisija MSS za mladinske politike).
 • Sledenje področni zakonodaji v pripravi in spremljanje implementacije ter vrednotenje ukrepov na nacionalni ravni.
 • Spremljanje priprave izvedbenih načrtov Resolucije o nacionalnem programu za mladino (NPM) ter implementiranje NPM.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.
 • Vodenje zagovorništva na področjih zgoraj omenjenih politik.

Podpredsednica MSS za mladinsko delo in neformalno izobraževanje Neža Repanšek (Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj)

Neža Repanšek je mladinska delavka in mladinska trenerka. Je dolgoletna skavtinja, članica Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in zadnjih 6 let tudi aktivna skavtska voditeljica v lokalni enoti. Vodi tudi zaposlitveni klub v okviru projekta Služba me ne išče pod okriljem Zavoda Nefiks. V okviru Socialne akademije sodeluje pri razvoju novih metod neformalnega učenja in podpira razvoj sistemov izobraževanj v okviru projekta Mladinski delavec. Neža je zaključila študij mednarodnih odnosov in si prizadeva za intenzivno povezovanje akademskih znanj z neformalnim izobraževanjem. Je tudi nacionalna trenerka učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope Kompas 2013 in velika zagovornica učenja z delom. Neža želi prispevati k nadaljnjemu razvoju področja mladinskega dela ter uspešno zagovarjati učinke neformalnega izobraževanja pri razvoju mladostnikov.

Delovno področje podpredsednice MSS za MLADINSKO DELO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE obsega opravljanje nalog, izvajanje zadolžitev in obveznosti kot sledijo:

 • Prizadevanje za priznavanje mladinskega dela.
 • Skrb za razvoj neformalnega učenja ter razvoj novih metod v neformalnem izobraževanju.
 • Prizadevanje za priznavanje (učinkov) neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja.
 • Povezovanje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja z akademsko sfero.
 • Skrb za bazen trenerjev MSS ter ohranjanje vezi med bazenom trenerjev MSS in Kolegijem MSS.
 • Priprava teoretičnih podlag za pripravo usposabljanj oz. izobraževanj MSS; predvsem usposabljanja za trenerje v mladinskem delu in menedžerje v mladinskih organizacijah.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.

Podpredsednica MSS za organiziranje in participacijo Maša Eržen (Zveza tabornikov Slovenije)

Maša Eržen je po izobrazbi uni. dipl. socialna delavka in dolgoletna članica Zveze tabornikov Slovenije, kjer je ostala aktivna do danes. Najprej v vlogi članice, kasneje kot vodnica, načelnica družine in vodja različnih taborniških projektov tako v lokalnem kot tudi na nacionalnem nivoju. Je dolgoletna prostovoljka, podpredsednica Sveta NVO Goriške regije in vodja Mladinskega centra Idrija, kjer je v zadnjem letu  tudi zaposlena.

Je v stalnem stiku z mladimi, tako da bo lahko zadovoljevala njihove konkretne potrebe in svoje delo prilagajala ter tako tudi prilagajala projekte, ki jih bo kot podpredsednica načrtovala in izvajala.

Delovno področje podpredsednice MSS za ORGANIZIRANJE IN PARTICIPACIJO obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Prizadevanje za vzpostavitev enotnega informacijskega portala za mlade.
 • Promocija enotnega spletnega portala za mlade.
 • Sodelovanje s partnerskimi organizacijami v mladinskem sektorju na področju informiranja.
 • Posebna pozornost pri delu je namenjena ukrepom, ki spodbujajo povečanje participacije med mladimi (tako konvencionalne, kot nekonvencionalne).
 • Vodenje in načrtovanje procesov strukturiranega dialoga.
 • Vodenje tekočih projektov in kampanj s področja informiranja.
 • Informiranje in promoviraje portala pobuda.si.
 • Skrb za uvedbo inovativnih metod informiranja organizacij članic MSS in mladih na splošno.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.

Podpredsednik za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni Aleš Meglič (Zveza ŠKIS)

Aleš Meglič je mladinski aktivist, ki je svojo pot v mladinskem organiziranju pričel že v dijaških leti v Klubu ptujskih študentov. V svojih študentskih letih je aktivno sodeloval pri oblikovanju študentskega organiziranja, predvsem na lokalnih ravneh, kot predsednik Kluba ptujskih študentov in aktivist Zveze študentskih klubov Slovenije, ter član predsedstva Študentske organizacije Slovenije in član Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. Kot predsednik odbora Študentske organizacije za mednarodno sodelovanje je zastopal Študentsko organizacijo Slovenije na mednarodnih konferencah Evropske študentske zveze. Kot podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni se bo zavzemal za opolnomočenje Mladinskih svetov lokalnih skupnosti in za razvoj ter napredek mladinskih struktur na lokalni ravni.

Delovno področje podpredsednika MSS za  RAZVOJ MLADINSKIH POLITIK NA LOKALNI RAVNI obsega opravljanje nalog in izvajanje zadolžitev ter obveznosti kot sledi:

 • Razvoj, spremljanje in vrednotenje vertikalnih mladinskih politik.
 • Razvoj mladinskih politik na lokalni ravni.
 • Razvoj mladinskih politik na področju mladinskega sektorja oz. mladinskega organiziranja oz. izboljšanje položaja mladinskega sektorja in prostovoljstva.
 • Skrb in pomoč iniciativam za ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS).
 • Povezovanje MSLS-jev in organizacij članice v projekte MSS.
 • Nudenje podpore in pomoči MSLS-jem pri njihovem delovanju in razvoju.
 • Skrb za izobraževanja za aktiviste MSLS-jev.
 • Udeležba na mednarodnih dogodkih v povezavi z razpisanimi področji.
 • Skrb za organizacije članice (obstoječe in potencialne nove).

 

Koledar

Seznam prihajajočih dogodkov.

<< Jul 2017 >>
ptsčpsn
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Prikaz vseh dogodkov

Zadnje novice

MEDNARODNA MLADINSKA KONFERENCA EU – ZAHODNI BALKAN

19. julija 2017

POZITIVEN TREND, VENDAR TEŽAK POLOŽAJ MLADIH

19. julija 2017

DELOVNI DAN V ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV

19. julija 2017

SVETOVNI DAN VEŠČIN MLADIH

19. julija 2017

UDELEŽBA NA SEJI KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO IN INVALIDE

18. julija 2017

O IMPLEMENTACIJI CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

12. julija 2017