Organiziranost

Pregled vsebin na tej strani:
 1. ZBOR MSS
 2. KOLEGIJ MSS
 3. Nadzorni odbor MSS

Mladinski svet Slovenije je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. To so organizacije članice MSS; poznamo polnopravno in pridruženo obliko članstva. Predstavnice in predstavniki polnopravnih članic sodelujejo v oz. so člani /ce organov MSS.

O pristojnosti posameznih organov si lahko preberete spodaj.

Zbor MSS je najvišji organ Mladinskega sveta Slovenije.

Kolegij MSS je izvršni organ (vodstvo) MSS.

Nadzorni odbor MSS je nadzorni organ MSS.

 

ZBOR MSS

Zbor MSS sestavljajo:

 • po dva predstavnika oz. dve predstavnici vsake organizacije – polnopravne članice MSS;
 • predsednik oz. predsednica MSS s pravico do glasovanja v primeru enakega rezultata glasov za in proti pri posameznem glasovanju.

Zbor MSS je pristojen za:

 • sprejem Statuta MSS in splošnih pravil MSS ter njihovih sprememb in dopolnil;
 • sprejem usmeritev dela MSS, letnega načrta dela MSS in poročila o delu MSS;
 • sprejem finančnega načrta in zaključnega računa MSS;
 • določanje višine članarine v MSS;
 • odločanje o članstvu MSS v drugih asociacijah doma in v tujini;
 • sprejem v članstvo in izključitev iz članstva;
 • izvolitev ter po potrebi razrešitev članic in članov Kolegija in Nadzornega odbora MSS ter po potrebi imenovanje vršilcev njihovih dolžnosti;
 • nadzor nad delom Kolegija MSS;
 • ter morebitne druge pristojnosti v skladu z akti in letnim načrtom dela MSS.

 

KOLEGIJ MSS

Kolegij MSS sestavljajo:

 • predsednica oz. predsednik MSS;
 • od 1 do 5 podpredsednic oz. podpredsednikov MSS;
 • članice oz. člani, ki jih po potrebi imenuje Zbor ali Stalni odbor, vendar ne več kot dva.

Kolegij MSS je pristojen za:

 • pripravo predlogov dnevnega reda sej Zbora MSS;
 • pripravo letnega načrta dela in poročila o delu MSS;
 • pripravo finančnega načrta in zaključnega računa MSS;
 • koordinacijo dela v delovnih telesih MSS;
 • pripravo in izvedbo aktivnosti v skladu z usmeritvami dela, letnim načrtom dela in odločitvami Zbora MSS;
 • obravnavo tekočega materialnega in finančnega stanja MSS;
 • imenovanje in razrešitev generalnega sekretarja na predlog predsednika MSS;
 • imenovanje in razrešitev predstavnic ali predstavnikov MSS v telesih izven MSS;
 • ustanavljanje komisij in delovnih teles po analogiji s komisijami Zbora MSS, kot jih določa 22. člen Statuta;
 • druge naloge v skladu s Statutom in drugimi akti MSS.

 

Delovna področja, ki jih pokrivajo posamezni podpredsedniki oz. podpredsednice, se določajo ob razpisu za kandidacijske postopke zanje, in sicer na podlagi aktualnih potreb.

Delovna področja MSS – področja podpredsednikov:
Statut MSS določa, da lahko Zbor MSS izvoli od enega do največ petih podpredsednikov MSS, kolegij pa že ob pripravi razpisa pripravi predlog za področja njihovega delovanja, in sicer na podlagi aktualnih potreb.

V mandatu 2016 – 2018 Kolegij sestavljajo:

Nadzorni odbor MSS

Nadzorni odbor MSS sestavljajo predsednica oz. predsednik ter dve članici oz. člana.

Pristojnosti Nadzornega odbora:

 • spremlja in nadzoruje pravilnost finančnega in materialnega poslovanja MSS;
 • spremlja izvajanje programa dela MSS in delo organov MSS v skladu s Statutom in drugimi akti MSS;
 • ocenjuje medsebojno usklajenost aktov MSS;
 • daje mnenje v zvezi z razlago Statuta in drugih aktov MSS.

V mandatu 2014–2016 nadzorni odbor sestavljajo:

 • Jaka Debeljak, predsednik
 • Boris Fartek, član
 • Žiga Štajnbaherl, član

Koledar

Seznam prihajajočih dogodkov.

<< Feb 2017 >>
ptsčpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Prikaz vseh dogodkov

Zadnje novice

Uspešno izpeljan Posvet o Medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti

22. februarja 2017

Podaljšan rok za prijave – MSS nagrada za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja mladih v letu 2016

17. februarja 2017

MSS podpira prizadevanja mladinskih organizacij koroških Slovencev

16. februarja 2017

Mladi in prihodnost EU s predsednikom Evropske komisije

16. februarja 2017

Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti

14. februarja 2017

Natečaj Prostovoljec leta 2016

9. februarja 2017