Domov Razpis za mladinskega delegata OZN 2016
15.02.2016

Razpis za mladinskega delegata OZN 2016

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2016 nadaljujemo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri OZN, s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje trajnostnih razvojnih ciljev, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030.

Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za izbor mladinskega delegata pri Organizaciji Združenih narodov (OZN).

Prijavljeni kandidati se bodo potegovali za naziv mladinskega delegata pri OZN (v nadaljevanju: mladinski delegat). Novost letošnjega razpisa je prehodno obdobje, v katerem bosta naziv mladinskega delegata nosili dve osebi, in sicer oseba, ki je bila za mladinskega delegata izbrana na prejšnjem razpisu in oseba, ki bo ta naziv dobila na aktualnem razpisu. Za takšno spremembo smo se odločili, da zagotovimo prenos znanja in izkušenj z aktualnega na novo izbranega mladinskega delegata. Slednji bo do konca prehodnega obdobja, ki bo trajalo tri mesece, nosil naziv junior mladinski delegat pri OZN. Izbrani kandidat oz. kandidatka bo v času enoletnega mandata skrbel za promocijo instituta mladinskega delegata v Slovenij ter agende OZN s področja mladih in trajnostnih razvojnih ciljev, se udeležil rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku ter skrbel za prenos pridobljenega znanja in izkušenj v času enoletnega mandata na naslednika.

Skupinska fotografija mladinskih delegatov z generalnim sekretarjem OZN Ban Ki-moonom (na njegovi desni je Katja Cimermančič, mladinska delegatka Slovenije v letu 2015).

Skupinska fotografija mladinskih delegatov z generalnim sekretarjem OZN Ban Ki-moonom (na njegovi desni je Katja Cimermančič, mladinska delegatka Slovenije v letu 2015).

I. POGOJI ZA SODELOVANJE
Kandidat za mladinskega delegata mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. starost od 18 do 29 let,
 2. državljanstvo Republike Slovenije,
 3. izjava o nekaznovanosti (za kandidaturo na razpisu ni potrebno pridobiti izpisa iz uradnih javnih evidenc; kandidati, ki bodo povabljeni na  razgovor, pa bodo MSS morali dostaviti uradno potrdilo o nekaznovanosti),
 4. izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
 5. osnovno poznavanje sistema Združenih narodov,
 6. zelo dobro poznavanje angleškega jezika (strokovna/politična terminologija),
 7. komunikacijske veščine,
 8. samoiniciativnost,
 9. seznanjenost z delom Mladinskega sveta Slovenije,
 10. zelo dobro poznavanje mladinske problematike v Sloveniji.

II. VLOGA IN NALOGE MLADINSKEGA DELEGATA

Sodelovanje mladinskega delegata med zasedanjem Generalne skupščine OZN je predvideno v okviru tretjega odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve. Njegova naloga je, da znotraj tretjega odbora posreduje mnenje o temah, ki zadevajo mlade.

V času priprav na zasedanje, mladinski delegat, v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in Mladinskim svetom Slovenije (MSS), pridobi relevantna stališča o aktualnih temah za mlade. Od mladinskega delegata se v pripravljalni fazi pričakuje, da se bo podrobneje seznanil z delom OZN na področju mladinske problematike, preučil veljavne resolucije s področja mladine in poročila generalnega sekretarja OZN na obravnavanem področju. Od mladinskega delegata se pričakuje tudi poglobljeno poznavanje nacionalne mladinske problematike. Vsebinska izhodišča o veljavnih nacionalnih politikah in programih za mladino bodo podana s strani državnega organa, pristojnega za mladino ter MSS-ja.

Mladinski delegat lahko sodeluje tudi v rednem delu diplomatske misije, tako da je prisoten na nekaterih uradnih sestankih, sprejemih, neformalnih pogajanjih ter pomaga pri izvedbi in organizaciji razprav, pisanju zapisnikov itd. Lahko je tudi govorec v raznih panelnih razpravah, ki jih organizira uradna diplomatska misija, sekretariat OZN ali nevladne organizacije. Tovrstno sodelovanje v rednem delu diplomatske misije bo opredeljeno naknadno v dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve in drugimi pristojnimi organi.

Pred iztekom enoletnega mandata mora mladinski delegat, po zasedanju Generalne skupščine OZN, predstaviti svojo izkušnjo relevantnim organizacijam v mladinskem sektorju ter zainteresirani javnosti v okviru aktivnosti, kot so: predstavitve v mladinskih organizacijah, šolah, fakultetah, nastopi v radijskih oddajah in ostalih medijih ipd. Število oz. obseg predvidenih aktivnosti bo določeno naknadno v skladu z veljavnim programom dela MSS, razpoložljivimi termini relevantnih akterjev in drugimi nepredvidljivimi dogodki. Ključno vlogo pri izvedbi tovrstnih aktivnosti ima MSS.

Funkcija mladinskega delegata je prostovoljna. Mladinskemu delegatu bodo v času njegovega mandata kriti vsi stroški nastanitve, prevoza in prehrane po predhodnem dogovoru in odobritvi stroškov s strani MSS-ja. Mandat mladinskega delegata traja do zaključka prehodnega obdobja (3 mesece) po imenovanju naslednjega mladinskega delegata, vendar ne dlje kot do 15. 9. 2017.

MSS si pridržuje pravico do sprememb vsebine in obsega predvidenega programa/aktivnosti mladinskega delegata.

III. POPOLNOST VLOGE

Kandidat/prijavitelj mora izpolniti priloženo prijavnico, ki jo lahko pošlje po navadni ali elektronski pošti (prijave@mss.si). Prijavnica mora biti podpisana s strani kandidata/prijavitelja. Vloga kandidata/prijavitelja se šteje za popolno, če so izpolnjene vse rubrike v prijavnici in če ta vsebuje zahtevan podpis. Obvezna priloga k prijavnici je CV (življenjepis). Nepopolne vloge bodo zavržene in izločene iz postopka izbora.

MSS lahko naknadno, v postopku izbora, zahteva predložitev dokazil o izpolnjevanju nekaterih pogojev, ki so določeni v tem razpisu. K prijavnici lahko priložite priloge, za katere menite, da so pomembne za sam izbor.

IV. POSTOPEK IZBORA

O izboru mladinskega delegata bo na podlagi prispelih prijav odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov MSS, državnega organa, pristojnega za področje mladine, Ministrstva za zunanje zadeve ter relevantnih organizacij iz civilne družbe. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili predvsem dosedanje izkušnje in dosežki prijavljenih kandidatov – rezultati njihovega dela, odgovornost pri opisanem delu, trajanja določenega projekta / programa / aktivnosti / vloge, samostojnost, komunikacijske veščine, aktivna participacija (v kolikšni meri so bili kandidati / prijavitelji soustvarjalci vsebin / projektov / programov / aktivnosti ipd., ki so jih navedli v prijavnici).

Po opravljenem ožjem izboru prijavljenih kandidatov bodo kandidati po potrebi povabljeni na ustni razgovor. Kandidati bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti na e-naslov, ki so ga navedli v prijavnici.

Odločitev komisije je dokončna. Komisija si pridržuje tudi pravico, da ne izbere nobenega kandidata/prijavitelja na razpis za izbor mladinskega delegata.

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Prijavnice morajo zaradi berljivosti biti izpolnjene v e-obliki (preko računalnika in ne ročno). Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite najkasneje do ponedeljka, 29. februarja 2016, na enega od naslednjih načinov:

 1. priporočeno po pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum roka za prijave) s pripisom na kuverti “MLADINSKI DELEGAT 2016/17”; ali
 2. po e-pošti na naslov prijave@mss.si, s pripisom v zadevi sporočila “MLADINSKI DELEGAT 2016/17”, pri čem prijava postane veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo.

Zaželeno je, da vsaj prijavnice (ne pa nujno tudi morebitne priloge) v vsakem primeru pošljete po e-pošti.

VI. DODATNE INFORMACIJE

Dodatna pojasnila lahko najdete na www.mss.si oz. jih prejmete po e-pošti (prijave@mss.si) ali na tel. št. 01/ 425 60 55 (Borut Cink).

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Tin Kampl, l.r.

predsednik MSS

 

Priloge:

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.