Domov Pripravništva – 1 leto po sprejemu akcijskega načrta
26.07.2016

Pripravništva – 1 leto po sprejemu akcijskega načrta

Na področju pripravništev je bilo v preteklem letu precej aktivnosti in sprememb, vendarle te niso izpolnile pričakovanj glede celostne ureditve področja pripravništev v Sloveniji. Področja se urejajo zgolj manjšimi popravki zakonov, brez temeljite in celostne reforme (kamor bi sodila tudi prenova študijskih programov).

Ni zagotovil, da bodo sistemske rešitve, ki bi vzpostavile plačana pripravništev in zagotavljale pripravniška mesta, dejansko uvedene. Z manjšimi spremembami zakonodaje vlada sicer sledi akcijskemu načrtu za ureditev pripravništev, ampak s temi spremembami zagotovo ne izpolnjuje ciljev in rokov, ki so postavljeni. V nadaljevanju podrobno predstavljamo, kaj je bilo v enem letu narejeno.

23. julija 2015 se je Vlada RS seznanila z Analizo opravljanja pripravništva v Republiki Sloveniji in sprejela Akcijski načrt v zvezi z organizacijo in izvedbo opravljanja pripravništev v Sloveniji. V njem so bili predlagani ukrepi po področjih in ministrstvih z roki za sprejem sprememb. Poglejmo, kakšna je bila realizacija:

1. Ukrepi v zvezi z volonterskim pripravništvom

Ukrepi v zvezi z volonterskim pripravništvom

 

2. Ukrepi v zvezi s predpisi o opravljanju pripravništva in strokovnih izpitov

Ukrepi v zvezi s predpisi o opravljanju pripravništva in strokovnih izpitov

 

3. Ukrepi v zvezi z olajšanjem zaposlovanja mladih v javnem sektorju

Ukrepi v zvezi z olajšanjem zaposlovanja mladih v javnem sektorju

 

4. Ukrepi za opravljanje pripravništva v javnem sektorju
Ukrepi za opravljanje pripravništva v javnem sektorju

Pripravništva v pravosodju

Na področju provosodja se enem letu ni zgodilo veliko. Ministrstvo je v tem času pripravilo obširno analizo stanja na področju pravniškega državnega izpita, kjer so pridobili mnenje pravosodnih organov in ostalih institucij, vključenih v proces pravniškega izobraževanja in usposabljanja. Pripravili so novelo Zakona o pravniškem državnem izpitu, ki smo jo ocenili negativno in je bila naposled v procesu koalicijskih usklajevanj tudi umaknjena. Že dlje časa pričakujemo sistemsko in celostno rešitev na področju opravljanja pravniškega državnega izpita in pripravništva. Ministrstvo naj bi trenutno pripravljalo analizo, ki bo podlaga za nov Zakon o državnih izpitih pravnikov in usposabljanju v pravosodju, ki naj bi bil obravnavan na Vladi RS konec leta 2016 in sprejet v maju 2017. Hkrati ministrstvo še išče rešitve glede sprejemanja novih sodniških pripravnikov volonterjev na sodišča.

Pripravništva v pravosodju

Pripravništva v socialnem varstvu

Na področju socialnega varstva so bile sprejete spremembe v okviru Zakona o socialnem varstvu, ki so prinesla skrajšanje trajanja pripravništev iz enega leta na 6 oziroma 9 mesecev. Poleg pripravništva se po novem (podobno kot v vzgoji in izobraževanju) med pogoje za pristop k strokovnem izpitu štejejo tudi delovne izkušnje v enakem obsegu kot pripravništvo. Neurejeno ostaja, katere delovne izkušnje bodo upoštevane in temeljita reforma opravljanja strokovnega izpita. Prav tako še ni znano, kaj bo s financiranjem pripravništev v letu 2017 in naprej, saj ni urejenega sistemskega financiranja pripravništev. Na ministrstvu je bila ustanovljena delovna skupina za pripravo dveh novih pravilnikov o pripravništvu in strokovnem izpitu na področju socialnega varstva. Kaj bosta prinesla, bomo vedeli jeseni.

 Pripravništva v socialnem varstvu

Pripravništva v vzgoji in izobraževanju

Na področju VIZ je bilo s spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) odpravljeno volontersko pripravništvo, s spremembo Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev v VIZ pa se po novem kot delovne izkušnje za pristop k strokovnem izpitu upoštevajo tudi pedagoška praksa in neformalno pridobljene izkušnje kot neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja. V preteklem obdobju enega leta je bil dvakrat objavljen tudi razpis za »Prvo zaposlitev v VIZ«, ki je bil namenjen zaposlovanju mladih učiteljev, ki nimajo strokovnega izpita. Na žalost je bil prvi razpis neuspešen zaradi razpisnih pogojev, pa tudi rezultat drugega ni bil bistveno boljšo, glede na to, da je bilo zapolnjenih le tretjina razpisanih mest. Področje VIZ še vedno ostaja neurejeno z vidika trajnosti in sistemskega financiranja pripravništev.

vzgoja in izobraževanje

Pripravništva v kulturi

Na področju kulture je bila sprejeta novela Zakona o kulturni dediščini, kjer je bilo ukinjeno volontersko pripravništvo na področju kulture. Spremenjen je bil tudi Zakon o knjižničarstvu, ki ukinja pripravništvo in ga nadomešča s strokovnim usposabljanjem pod vodstvom mentorja. Z novelo Zakona o kulturni dediščini se na področju pripravništev na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva ohranja vrsta nejasnosti glede organizacije pripravništva, kot tudi glede urejanja t.i. prostovoljnega dela, kjer obstaja zaskrbljenost, da bo le-to postalo nadomestilo za ukinjeno volontersko pripravništvo. Poleg tega ni izdelane analize, koliko je kandidatov za opravljanje pripravništva na področju kulturne dediščine. Na področju kulture torej manjkata ureditev pripravniških mest, z jasno opredeljenim modelom financiranja in organizacije

kultura

Pripravništva v zdravstvu

Na področju zdravstvene dejavnosti ureditev pripravništva ni bila kritična, vendarle potrebuje zakonsko odpravo volonterskih pripravništev, hkrati naj bi se z novim Zakonom o zdravstveni dejavnosti bolj celostno uredilo področje pripravništev v zdravstvu, s skrajšanjem pripravništva in definirano vsebino. Ministrstvo za zdravje zamuja s sprejemom novega zakona, ki naj bi bil v medresorskem usklajevanju in bo pripravljen za sprejem na Vladi v jesenskih mesecih.

Pripravništva v zdravstvu

Pripravništva v državni upravi

Na področju državne uprave je bilo v preteklem letu nekaj pozitivnih sprememb s sprejetjem posebnih kvot za pripravnike v Skupnem kadrovskem načrtu organov državne uprave, kjer je za vsako leto (2016 in 2017) predvidenih 237 pripravniških mest in kandidatov za policiste. Mnoga izmed ministrstev so že objavila razpise za pripravniška delovna mesta v svoji organizacijski strukturi, vendar nimamo podatka ali so bila vsa razpoložljiva mesta tudi razpisana. Za zaposlitev pripravnika ni potrebno več posebno soglasje, pri določenih delovnih mestih pa delovne izkušnje bodisi niso več zahtevane ali pa se upoštevajo tudi delovne izkušnje iz študentskega dela. Na področju pripravništev v državni upravi torej čakamo še sprejem sprememb Zakona o javnih uslužbencih, ki bodo še zakonsko odpravile volontersko pripravništvo v državnih organih in na upravnih enotah, čeprav je Vlada že decembra 2014 sprejela sklep, s katerim je organom državne uprave naložila, da ne sklepajo več pogodb o volonterskem pripravništvu, enako je priporočila tudi vsem drugim v javnem sektorju.

Pripravništvo v državni upravi

 

Priloga:

 

Viri:

Na spletni strani mss.si uporabljamo piškotke predvsem za boljše delovanje strani in prijetnejšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.