Delovna področja

17. 12. 2015

Zaposlovanje mladih: odprava volonterskega pripravništva, hitrejši prehod iz sistema izobraževanja na trg dela, hitrejše osamosvajanje mladih.

Stanovanjska problematika mladih: učinkovito reševanje prvega stanovanjskega vprašanja, vzpostavitev dolgoročnega neprofitnega najemnega trga, zmanjševanje razlik med generacijami pri dostopnosti stanovanj.
Izobraževanje mladih (formalno in neformalno): izboljšanje programov karierne orientacije na vseh ravneh izobraževanja, večje povezovanje izobraževalnih programov s potrebami trga dela (glede na poklice oz. profile ter znanja, po katerih delodajalci povprašujejo), vzpostavitev enotnega sistema beleženja neformalno pridobljenega znanja, kompetenc in delovnih izkušenj.
Zdravje mladih: izboljšanje programov na področju preventive in duševnega zdravja mladih, spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
Participacija mladih: večje sodelovanje mladih in mladinskih organizacij pri javnem odločanju, spodbujanje mladih k večji participaciji (v konvencionalnem smislu npr. k udeležbi na volitvah), sodelovanje mladih v procesih odločanja v formalnem izobraževalnem sistemu, spodbujanje mladih k aktivnemu državljanstvu na vseh ravneh izobraževanja.
Prostovoljstvo mladih: večja podpora rednemu delovanju organizacij, ki v svoje dejavnosti vključujejo prostovoljstvo mladih, spodbujanje mladih k prostovoljstvu, dvig kakovosti in ugleda prostovoljskega dela ter doseganje naklonjenosti priznavanju delovnih izkušenj, pridobljenih s prostovoljskim delom.
Mladinsko organiziranje: spodbujanje mladih k vključevanju v mladinske organizacije in mladinske svete lokalnih skupnosti, sistemsko zagotavljanje sredstev za osnovno delovanje mladinskih organizacij in mladinskih svetov na nacionalni in lokalni ravni, spodbujanje avtonomnega organiziranja mladih znotraj nemladinskih članskih organizacij.
Mobilnost mladih: povečanje števila prostovoljskih, zaposlitvenih in študijskih izmenjav, okrepitev ozaveščanja in informiranja mladih v času izobraževanja o pomenu in možnostih mednarodne mobilnosti.
Informiranje mladih: uvajanje univerzalnega in brezplačnega dostopa do informacij, trajna vzgoja za kritično pismenost ter varno rabo interneta in ustanovitev nacionalnega instrumenta za informiranje mladih.